web analytics

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

Ce este Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine?

Cadrul european comun de referinţă oferă o bază comună pentru elaborarea programelor de limbi moderne, documentelor de referinţă, conţinutului examenelor şi criteriilor de examinare, a manualelor etc. în Europa. Cadrul descrie în mod exhaustiv ce trebuie să înveţe persoanele care studiază o limbă, pentru a o utiliza în scopuri comunicative.

Cadrul de referinţă defineşte nivelurile de competenţă, care permit măsurarea progresului celui care învaţă o anumită limbă străină la fiecare etapă a procesului de învăţare şi în orice moment al vieţii.

Pentru a înţelege structura cursurilor noastre, vă prezentăm nivelurile grupelor conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi străine. Acestea sunt A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pe aceasta scală, nivelul A1 este considerat ca fiind apropiat celui de începător zero. Nivelul C2 este cel apropiat de nivelul vorbitorilor nativi.

Care sunt nivelurile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi după care se orientează cursurile noastre?

A1 – Cursantul poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale.

A2 – Cursantul poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care  solicită un schimb de informaţii simplu şi direct referitoare la subiecte familiare şi obişnuite. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat.

B1 – Cursantul poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, timp liber etc.. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un ideal, să expună argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

B2 – Cursantul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

C1 – Cursantul poate să înţeleagă o gama largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

C2 – Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

Cadrul European Comun de Referinţă a fost realizat în urma iniţiativei Consiliului Europei, cu scopul obţinerii unei mai mari  transparenţe şi uniformităţi în ceea ce priveşte învăţarea limbilor străine în statele membre ale Uniunii Europene. Acest document ajută la îmbunătăţirea mobilităţii între ţări, făcând mai uşoară recunoaşterea certificatelor de competenţă lingvistică între state, şi promovează cooperarea între instituţii educaţionale aflate în ţări diferite.

Nivelurile europene pentru limbi străine sunt:

A1 – utilizarea limbii la nivel  elementar (Începător A/ Breakthrough)

A2 – utilizarea limbii la nivel  elementar (Începător B/ Waystage)

B1 – utilizarea independentă a limbii     (Mediu A/ Threshold)

B2 – utilizarea independentă a limbii      (Mediu B/ Vantage)

C1 – Utilizarea competentă a limbii         (Avansat A/ Proficiency)

C2 – Utilizarea competentă a limbii         (Avansat B/ Mastery)

Conform CEDEFOP (http://europass.cedefop.europa.eu) prin această GRILĂ DE AUTO-EVALUARE puteţi stabili nivelul la care stăpâniţi o limbă străină.

 

A1 (Începător A/ Breakthrough)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Pot să înţeleg expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.

– Citire: Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

– Discurs oral: Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc.

SCRIERE

– Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa mea pe un formular de hotel.

 
A2 (Începător B/ Waystage)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

– Citire: Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

– Discurs oral: Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente.

SCRIERE

– Pot să scriu  mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire.

 
B1 (Mediu A/ Threshold)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă.

– Citire: Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).

– Discurs oral: Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile.

SCRIERE

– Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii.

 
B2 (Mediu B/ Vantage)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.

– Citire: Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile.

– Discurs oral: Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

SCRIERE

– Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.

 
C1 (Avansat A/ Proficiency)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.

– Citire: Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale interlocutorilor mei.

– Discurs oral: Pot să prezent descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată.

SCRIERE

– Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

 
C2 (Avansat B/ Mastery)

ÎNŢELEGERE

– Ascultare: Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să  mă familiarizez cu un anumit accent.

– Citire: Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu,  manuale, articole specializate şi opere literare.

VORBIRE

– Participare la conversaţie: Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

– Discurs oral: Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluentă, într-un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să retină punctele semnificative.

SCRIERE

– Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să retină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.